O`zbekiston Respublikasi Prezidentining Iste`dod jamg`armasi

Anonim so`rov

Bu saytni borligini qayerdan bildingiz?

Axborot texnologiyalari va masofali ta’lim

«Axborot texnologiyalari va masofali o`qitish» kursining dasturi va mavzulari

1- mavzu. Axborot texnologiyalari va ularning jamiyat taraqqiyotidagi o`rni (2 soat).
Axborot. Axborot texnologiyalari: tushuncha va ta`riflar. Axborot texnologiyalari turlari va ularning tasnifi. Axborot texnologiyalarni usul va vositalari. Axborot texnologiyalarining jamiyat taraqiyotidagi o`rni.

2- mavzu. Axborot xavfsizligi (2 soat).
Axborot xavfsizligi tushunchasi. Eng keng tarqalgan xavflar. Axborot xavfsizligining qonuniy darajalari. Axborot xavfsizligi standartlari va xususiyatlari. Axborot xavfsizligining administrativ darajasi. Xavfsizlikning oldini olish yo`llari. Axborot xavfsizligining kriptografik va texnik himoya qilish vositalari.

Amaliy mashg`ulot(4 soat):
1-2-mag`ulotlar.Axborot xavfsizligi asoslari. www.intuit.ru – saytida masofali kursida ishlash.

3- mavzu. Kompyuter tarmoqlari va unda ishlash asoslari (2 soat).
Kompyuter tarmoqlari. Tarmoqlarning texnik vositalari. Internet. Internetda ishlash asoslari. Internetda axborot izlash tizimlari va ulardan foydalanish metodikasi.

Amaliy mashg`ulot(6 soat ):
3-mashg`ulot. www.yandex.ru, www.google.ru va boshqa axborot izlash tizimlarida ishlash.
4-mashg`ulot. Axborot izlash tizimlaridan foydalanib soxaga oid materiallar to`plash. Taqdimot yaratish texnologiyasi.
5-mashg`ulot. O`zbekiston axborot izlash saytlari. www.re.uz, www.mno.re.uz, www.nuu.uz,www.ictcouncil.gov.uz, www.gov.uz, www.dl.uz, www.bilimdon.uz, http://www.tashiit.uz, http://www.tsau.uz va boshqa saytlarda ishlash. http://www.kharkov.ua – Ukraina saytidagi axborot izlash tizimlari bilan tanishish va foydalanish.

4- mavzu . Internet axborot resurslari (2soat).
Elektron aloqa. Telekonferensiya. Uzoqlashtirilgan ochiq o`qish kataloglari, virtual kutubxonalar, onlaynli jurnallar. Omborlar (bazalar) va ma`lumotlar banki, bilimlar obori.

Amaliy mashg`ulot(4 soat):
6-mashg`ulot.Elektron pochta ochish va undan foydalanish.
7-mashg`ulot.Ochiq o`qish kataloglari, vertual kutubxonalardan foydalanish metodikasi. http://www.ocw.mti.edu, http://cnit.ssau.ru/ito/index.htm – saytlarida ishlash.

5- mavzu. Internet tarmog`idan o`quv-tarbiya jaryonida foydalanishning didaktik imkoniyatlari (2 soat).
Internet tarmog`ining ta`lim xizmatlari. Internetning didaktik xususiyatlari. Axborotlarni ta`lim muammolari bo`yicha taxlili. Internet tarmog`ini oliy ta`limda, o`rta-maxsus kasb-hunar ta`lim muassasalarida hamda umumiy o`rta ta`lim muassasalarida foydalanish yo`llari.

Amaliy mashg`ulot(4 soat):
8-mashg`ulot.
www.phesicon.ru, www.bspu.secena.ru,
9-mashg`ulot.www.school.edu.ru, www.college.ru, www.studu.ru, mediaobrazovaniye.ru – rus, ingliz tillaridagi kitob va maqolalar ro`yhatini tuzish.

6-mavzu.Masofalio`qitishva uni tashkilqilishasoslari(2soat).
Masofali ta`limning nazariy va metodologik asoslari . Rivojlangan davlatlarning masofali o`qitishni tashkil etish tajribasi . Rossiya va O`zbekistonning masofali o`qitish tizimi . MDH davlatlarida masofali o`qitishning rivojlanish istiqbollari. O`zbekistonda axborot texnologiyalari va masofali o`qitish: muammo va yechimlar.

Amaliy mashg`ulot (6 soat):
10-mashg`ulot.
http://cnit.ssau.ru/ito/index.htm/ saytida ishlash.
11-mashg`ulot.http://www.fit.intuit.ru va http://www.curator.ru - saytlarida ishlash. www.nuu.uz, www.ictcouncil.gov.uz, www.gov.uz, www.dl.uz, www.bilimdon.uz – O`zbekiston «uz» domenlaridan foydalanish.
12-mashg`ulot.http://www.Machaon.ru/distant/mesi.html – Talabalar bilimini elektron nazorat qilish sistemalari.

7-mavzu. Gipermatnli elektron darsliklar (2 soat).
Elektron darsliklar haqida tushuncha. Elektron darsliklarning o`quv jarayonidagi o`rni. Elektron darsliklarning strukturasi. Internetdagi elektron darsliklar.

Amaliy mashg`ulot (2 soat):
13-mashg`ulot.http://www.cnit.ssau.ru/ito/index.htm saytida ishlash, http://www.ugatu.ac.ru – turli fanlaridan elektron darsliklar. http://cxm.karelia.ru– qishloq xo`jaligi bo`yicha kurslar.

Eslatma: Kursning mazmuni va mavzular, shuningdek nazariy va amaliy mashg`ulotlarning belgilangan vaqtlari tinglovchilarning talablariga muvofiq o`zgartirilishi mumkin.